image_pdfimage_print

עת"מ 1072/09 חלופסקי, גולדפישר וזנדר נ' עיריית בת ים

לא אחת אנו ניצבים בפני הליכי גביה אגרסיביים בהם נוקטות הרשויות המקומיות לצורך גביית תשלומים המגיעים להן. הליכים אלו מקנים בידי הרשות כח רב שכן באפשרותן להטיל עיקולים על חשבונות הבנק של החייב, על נכסים שבבעלותו, לעקל רכוש השייך לו ועוד וזאת ללא צורך בהגשת תביעה לבית המשפט. ברם, לעיתים מדובר בהליכי גביה בלתי חוקיים כפי שיפורט להלן.

 

במקרה שבו עסק פסק הדין דובר על חוב ארנונה בגין נכס בעיר בת ים. העותרים היו היורשים של בעלי הנכס הרשומים בספרי העירייה. העירייה הגישה בשנת 2002 תביעה כנגד בעלי הנכס ומאחר ואלו לא הגישו כתב הגנה ניתן כנגדם פסק דין. היות והבעלים לא שילמו את הסכום בו חויבו במסגרת פסק הדין נפתח כנגדם תיק הוצאה לפועל. רק בשנת 2008 שלחה עיריית בת ים לעותרים דרישת חוב בשל היותם יורשי הבעלים.

העותרים טענו כי בין השנים 1991-2007 הוחזק הנכס ע"י חברת "אשל פיגומים" ולכן היא זו שחבה בתשלום הארנונה. יצויין כי בשנת 1991 נרשמה החברה כמחזיקת הנכס ואולם בשנת 1992 חזרו הבעלים ונרשמו בספרי העירייה כמחזיקים בנכס. העותרים אף הציגו את ההסכם לפיו הושכר הנכס לחברה. מאידך, העירייה לא הביאה כל ראיה לסתור את טענת העותרים לפיה הנכס הוחזק ע"י הבעלים ולא ע"י החברה.

 

בית המשפט לעניינים מנהליים קיבל את העתירה וחייב את העירייה בהוצאות גבוהות לאחר שקבע כי הליכי הגבייה בהם נקטה העירייה נעשו בחוסר תום לב ובניגוד לכללי המנהל הציבורי התקין. שכן, העירייה לא הייתה רשאית לנקוט בהליכי גביה כנגד העותרים שמעולם לא נרשמו כמחזיקים בנכס בספרי העירייה וכל חטאם היה היותם יורשים של חלק מהבעלים הקודמים. זאת ועוד מדובר בחובות ישנים אותם היה על העירייה לגבות ממי שהחזיק בנכס ולא מהעותרים ולכל היותר יכלה העירייה להגיש תביעה כנגד העיזבון ו/או היורשים במסגרתה היה מתברר מי החייב בתשלום.

 

לסיכום, לא בכל מקרה שבו אתם נתקלים בהליכי גביה מדובר בהליך תקין על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בהליכי גביה לגביית חובות שהתיישנו.

משרדנו, העוסק בתחום המיסוי המוניציפאלי לרבות חיובי ארנונה ואגרות והיטלי פיתוח, ייצג לא אחת נישומים שנאלצו להתייצב בפני הליכי גביה לא חוקיים.