image_pdfimage_print

ע"א 3392/09 אליסן דהן נ' אריה חברה לביטוח בע"מ

רובנו "חווינו" לא פעם מקרה שבו אנו או קרוב/ מכר שלנו נפגע בעת שהוא נהג או נסע ברכב או בעת שצעד ברחוב. ברם, לא אחת קיימת מחלוקת האם במקרה כזה מדובר בתאונת דרכים או באירוע שאינו מהווה תאונת דרכים.

 

לקביעה האם מדובר בתאונת דרכים חשיבות רבה בכמה היבטים: בעוד שאם מדובר בתאונת דרכים אזי המחלוקת מתמקדת בשאלת גובה הנזק, הרי שבמקרה שבו לא מדובר בתאונת דרכים יש להוכיח הן אחריות לנזק והן את גובה הנזק. הקביעה אם מדובר בתאונת דרכים משליכה גם על משך הזמן שבו יפוצה הנפגע. במקרה של תאונת דרכים הנפגע עשוי להיות מפוצה, לפחות באופן חלקי, מיד עם הפגיעה, בעוד שבמקרה שבו לא מדובר בתאונת דרכים הנפגע יפוצה רק בתום ניהול ההליך המשפטי- דבר שעשוי להימשך זמן רב ולעלות כסף רב.

תאונת דרכים מוגדרת בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה 1975 (להלן: "החוק") כ"מאורע, שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה". מדובר בהגדרה רחבה הכוללת בתוכה גם את מי שנסע ברכב, נכנס לתוכו, ירד ממנו ועוד. למרות הגדרה רחבה זו לעיתים קיימת מחלוקת בשאלה האם אכן האירוע מהווה תאונת דרכים אם לאו שכן החוק קובע חריגים להגדרת תאונת דרכים ובהם טעינה או פריקה של רכב כשהרכב עומד.

 

שאלה זו נדונה לאחרונה שוב בעניין "אליסן דהן". אחיו של אליסן נסע עם משאיתו כשהיא עמוסה במדפים. מאחר וחלק מהמטען נשמט מהמשאית, הזעיק האח את אליסן ואביו כדי שיסייעו לו לפנות את המטען מהכביש. אליסן הגיע למקום עם משאיתו, אותה החנה בצד הדרך, והחל להעמיס את המדפים שאחיו ואביו הגישו לו. בעת ביצוע ההעמסה מעד אליסן, נפל ממשאיתו ונחבל בראשו ובצווארו.

מאחר וחברת הביטוח טענה כי לא מדובר בתאונת דרכים כהגדרתה על פי החוק, הגיש מר דהן תביעה לבית המשפט במסגרתה הוא טען כי מדובר בתאונת דרכים שכן האירוע נגרם לאחר סיום העמסת המדפים ובעת שהוא החל לרדת מהמשאית.  דא עקא כי הוכח שדהן נפגע במהלך העמסת המשאית ולא בעת הירידה ממנה, קרי אירוע שאינו מהווה תאונת דרכים.

טענתו החלופית של מר דהן היתה כי מדובר ב"תיקון דרך" המהווה תאונת דרכים על פי החוק. גם טענה זו נדחתה מאחר והוכח כי לא ארע דבר למשאיתו של מר דהן ולכן לא בוצע "תיקון דרך". מאחר ותביעתו של דהן נדחתה ע"י בית המשפט המחוזי הוא הגיש ערעור לבית המשפט העליון.

 

בית המשפט העליון, מפי כבוד השופט עמית, קבע כי מדובר בטעינה כהגדרתה על פי החוק. למרות זאת דן בית המשפט בשאלה האם מדובר ב"תיקון דרך" או "טיפול דרך" המהווים תאונת דרכים, שכן במקרה שייקבע כי מדובר ב"תיקון דרך" או "טיפול דרך" ניתן לקבוע כי האירוע מהווה תאונת דרכים. בית המשפט העליון קובע כי פינוי צומת ממטען שנשמט ממשאית תוך הטענתו על משאית אחרת אינו מהווה טיפול או תיקון דרך ולכן האירוע בו נפגע דהן אינו מהווה תאונת דרכים כהגדתה בחוק.

 

יחד עם זאת ולאור המחלוקות המתעוררות בפסיקה בנוגע להגדרת אירוע כתאונת דרכים, קרא כבוד השופט רובינשטיין, אשר היה אחד השופטים בהרכב, למחוקק להסדיר מחדש את הגדרת המונח תאונת דרכים.

 

לסיכום: כל עוד לא תשונה הגדרת תאונת דרכים נראה כי רצוי להביא המחלוקת לפתחו של בית המשפט וזאת לאור היתרונות הטמונים בקביעה כי מדובר בתאונת דרכים כמפורט לעיל.