image_pdfimage_print

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 72יא ו-115(ג) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

 1. בתקנות אלה –

"איחוד מקרקעין" – איחוד חלקות גובלות או חלקות רצופות, לשם חלוקתן או תכנונן מחדש;

"מכירת מקרקעין" – כהגדרתה בסעיף 72ג לחוק;

"קרוב" לפלוני – כל אחד מאלה:

(1)  בן זוג;

(2)  הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה;

(3)  אח או אחות, לגבי זכות שקיבל פלוני מהורה או מהורי הורה בלא תמורה כולה או מקצתה, או בירושה.

פטור ממס מכירה (תיקון התשס"ה)

 1. מכירת מקרקעין תהיה פטורה ממס מכירה, כולו או מקצתו, בהתקיים אחד מאלה:

(1)  מכירת המקרקעין פטורה ממס שבח לפי סעיפים 49ב(6), 49ז, 49ז1, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62(ב), 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ו-71 לחוק וסעיף 53ג(ו) לחוק לעידוד השקעות הון, בתנאים ובמגבלות החלים על פטור כאמור ובשינויים המחויבים לפי הענין;2

(2)  מכירת המקרקעין נעשית בלא תמורה מיחיד לקרובו;

(3)  המכירה היא איחוד מקרקעין ולא שולם סכום הפרש, בכסף או בשווה כסף; שולם סכום הפרש כאמור, יראו כל אחד מהמוכרים לענין חישוב מס המכירה, כמוכר את החלק היחסי מהזכות במקרקעין שנתן או חלק המקרקעין שנתן, לפי הענין, שהוא כיחס שבין ההפרש האמור לבין שווי הזכות במקרקעין שמכר;

(4)  היא מכירה של דירת מגורים שהיא מלאי עסקי ונתקיימו לגביה כל אלה:

(א)  הרוכש הוא זכאי כהגדרתו בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992, וקיבל הלוואה כאמור לצורך רכישת הדירה והמציא למנהל אישור על כך;

(ב)  המוכר שילם מס רכוש לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, בגין הקרקע שעליה נבנתה דירת המגורים לגבי שנות המס 1997, 1998 ו-1999 כולן.

לענין זה –

"דירת מגורים" – כהגדרתה בסעיף 9(ג) לחוק;

"מלאי עסקי" – כהגדרתו בסעיף 85 לפקודה.

(5)  מכירת המקרקעין היא פעולה באיגוד מקרקעין בפירוקו של האיגוד שחלות עליו תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (החלת הוראות הפקודה בפירוק איגודי מקרקעין מסוימים), התשס"ד-2004.

זיכוי מהמס (תיקון התשס"ה)

2א.  במכירת מקרקעין שחלות עליה הוראות סעיף 48ג לחוק, יינתן זיכוי ממס המכירה כאמור באותו סעיף.

תחולה, תחילה והוראת שעה

 1. (א)  תקנות אלה יחולו על מכירת מקרקעין שנעשתה ביום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) ואילך.3

(ב)  הוראות תקנה 2(4) יחולו על מכירת דירת מגורים שהתבצעה בשנת המס 2000 בלבד.

ב' באייר התש"ס (7 במאי 2000)

……………….
שר האוצר

 

 1. ק"ת 6036, התש"ס (23.5.2000), עמ' 611.

תיקון:  ק"ת 6361, התשס"ה (17.1.2005), עמ' 318 (תחילת תוקף התיקון – רטרואקטיבית מיום 17.11.01).

 1. בתיקון התשס"ה נאמר בסעיף 4 כי בתקופה הקובעת (התיקון לא פרש מהי "התקופה הקובעת") יקראו את סעיף 2(1) כאילו אחרי "49ז1" נאמר: "49יא(ב), 49יא1, 49יב, 49יג, 49כב, 49כז,".
 2. במקור סומנה תקנה זו במספר 2, על אף שהתקנה שלפניה סומנה אף היא באותו המספר.
image_pdfimage_print

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 72יא ו-115(ג) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

 1. בתקנות אלה –

"איחוד מקרקעין" – איחוד חלקות גובלות או חלקות רצופות, לשם חלוקתן או תכנונן מחדש;

"מכירת מקרקעין" – כהגדרתה בסעיף 72ג לחוק;

"קרוב" לפלוני – כל אחד מאלה:

(1)  בן זוג;

(2)  הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה;

(3)  אח או אחות, לגבי זכות שקיבל פלוני מהורה או מהורי הורה בלא תמורה כולה או מקצתה, או בירושה.

פטור ממס מכירה (תיקון התשס"ה)

 1. מכירת מקרקעין תהיה פטורה ממס מכירה, כולו או מקצתו, בהתקיים אחד מאלה:

(1)  מכירת המקרקעין פטורה ממס שבח לפי סעיפים 49ב(6), 49ז, 49ז1, 53, 54, 55, 57, 60, 61, 62(ב), 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ו-71 לחוק וסעיף 53ג(ו) לחוק לעידוד השקעות הון, בתנאים ובמגבלות החלים על פטור כאמור ובשינויים המחויבים לפי הענין;2

(2)  מכירת המקרקעין נעשית בלא תמורה מיחיד לקרובו;

(3)  המכירה היא איחוד מקרקעין ולא שולם סכום הפרש, בכסף או בשווה כסף; שולם סכום הפרש כאמור, יראו כל אחד מהמוכרים לענין חישוב מס המכירה, כמוכר את החלק היחסי מהזכות במקרקעין שנתן או חלק המקרקעין שנתן, לפי הענין, שהוא כיחס שבין ההפרש האמור לבין שווי הזכות במקרקעין שמכר;

(4)  היא מכירה של דירת מגורים שהיא מלאי עסקי ונתקיימו לגביה כל אלה:

(א)  הרוכש הוא זכאי כהגדרתו בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992, וקיבל הלוואה כאמור לצורך רכישת הדירה והמציא למנהל אישור על כך;

(ב)  המוכר שילם מס רכוש לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961, בגין הקרקע שעליה נבנתה דירת המגורים לגבי שנות המס 1997, 1998 ו-1999 כולן.

לענין זה –

"דירת מגורים" – כהגדרתה בסעיף 9(ג) לחוק;

"מלאי עסקי" – כהגדרתו בסעיף 85 לפקודה.

(5)  מכירת המקרקעין היא פעולה באיגוד מקרקעין בפירוקו של האיגוד שחלות עליו תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (החלת הוראות הפקודה בפירוק איגודי מקרקעין מסוימים), התשס"ד-2004.

זיכוי מהמס (תיקון התשס"ה)

2א.  במכירת מקרקעין שחלות עליה הוראות סעיף 48ג לחוק, יינתן זיכוי ממס המכירה כאמור באותו סעיף.

תחולה, תחילה והוראת שעה

 1. (א)  תקנות אלה יחולו על מכירת מקרקעין שנעשתה ביום כ"ג בטבת התש"ס (1 בינואר 2000) ואילך.3

(ב)  הוראות תקנה 2(4) יחולו על מכירת דירת מגורים שהתבצעה בשנת המס 2000 בלבד.

ב' באייר התש"ס (7 במאי 2000)

……………….
שר האוצר

 

 1. ק"ת 6036, התש"ס (23.5.2000), עמ' 611.

תיקון:  ק"ת 6361, התשס"ה (17.1.2005), עמ' 318 (תחילת תוקף התיקון – רטרואקטיבית מיום 17.11.01).

 1. בתיקון התשס"ה נאמר בסעיף 4 כי בתקופה הקובעת (התיקון לא פרש מהי "התקופה הקובעת") יקראו את סעיף 2(1) כאילו אחרי "49ז1" נאמר: "49יא(ב), 49יא1, 49יב, 49יג, 49כב, 49כז,".
 2. במקור סומנה תקנה זו במספר 2, על אף שהתקנה שלפניה סומנה אף היא באותו המספר.