image_pdfimage_print

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות (תיקון התשס"ד)

  1.   בתקנות אלה –

"יועץ בטיחות מיתקני ספורט" – מהנדס רישוי כמשמעו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, בעל מומחיות בתחום בטיחות מבנים ומיתקנים וניסיון בתחום בטיחות מיתקני ספורט, אשר מינה שר החינוך התרבות והספורט, לענין תקנות אלה;

"מפקד משטרה" – מפקד מחוז אשר מגרש הספורט מצוי בשטח שבתחום אחריות המחוז, או קצין משטרה מדרגת ניצב משנה ומעלה שהסמיך מפקד המחוז לענין תקנות אלה.

פטור מהוראות פרט 17.61(א) עד (ג) בתוספת השניה

  1.   על אף האמור בפרט 17.61(א) עד (ג) בתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, בתקופת תוקפן של תקנות אלה, יהיה בעל היתר פטור מהתקנת גדר הפרדה במגרש ספורט בין זירת המשחקים לבין שטח המושבים (להלן – גדר הפרדה), כמפורט בפרט האמור אם התקיימו שני אלה:

(1)   מפקד משטרה ויועץ בטיחות מיתקני ספורט כאחד, דרשו ממנו לפרק את הגדר או שלא להתקינה מטעמים הנוגעים לשלום הציבור ובטיחותו במשחקי ספורט המתקיימים במגרש ספורט;

(2)   בעל ההיתר נקט אמצעים חלופיים להבטחת שלום הציבור ובטיחותו במגרש הספורט, לרבות אמצעי הפרדה או סימון, כפי שדרשו מפקד משטרה ויועץ בטיחות מיתקני ספורט.

תחולת תקנות עבודה מצומצמת

  1.   על פירוק גדר הפרדה לפי הפטור שבתקנה 2, על התקנתה מחדש ועל התקנת אמצעי הפרדה או סימון אחרים בהתאם לענין, יחולו הוראות תקנות התכנון והבניה (היתר

לעבודה מצומצמת), התשכ"ט-1968, כאילו היו עבודה מצומצמת כמשמעותה בהן ובלבד שבעל ההיתר צירף לבקשה להיתר לעבודה מצומצמת עותק הדרישה והתנאים של מפקד המשטרה ויועץ בטיחות מיתקני ספורט כאמור בתקנה 2.

תוקף (תיקונים: התשס"ד, התשס"ז)

  1.   תוקפן של תקנות אלה לשש שנים מיום פרסומן.

ח' בסיון התשס"ב (19 במאי 2002)

……….
שר הפנים

 

  1.   ק"ת 6175, התשס"ב (13.6.2002), עמ' 838.

תיקונים:   ק"ת 6323, התשס"ד (17.6.2004), עמ' 707;

ק"ת 6593, התשס"ז (12.6.2007), עמ' 954.

image_pdfimage_print

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות (תיקון התשס"ד)

  1.   בתקנות אלה –

"יועץ בטיחות מיתקני ספורט" – מהנדס רישוי כמשמעו בחוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח-1958, בעל מומחיות בתחום בטיחות מבנים ומיתקנים וניסיון בתחום בטיחות מיתקני ספורט, אשר מינה שר החינוך התרבות והספורט, לענין תקנות אלה;

"מפקד משטרה" – מפקד מחוז אשר מגרש הספורט מצוי בשטח שבתחום אחריות המחוז, או קצין משטרה מדרגת ניצב משנה ומעלה שהסמיך מפקד המחוז לענין תקנות אלה.

פטור מהוראות פרט 17.61(א) עד (ג) בתוספת השניה

  1.   על אף האמור בפרט 17.61(א) עד (ג) בתוספת השניה לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, בתקופת תוקפן של תקנות אלה, יהיה בעל היתר פטור מהתקנת גדר הפרדה במגרש ספורט בין זירת המשחקים לבין שטח המושבים (להלן – גדר הפרדה), כמפורט בפרט האמור אם התקיימו שני אלה:

(1)   מפקד משטרה ויועץ בטיחות מיתקני ספורט כאחד, דרשו ממנו לפרק את הגדר או שלא להתקינה מטעמים הנוגעים לשלום הציבור ובטיחותו במשחקי ספורט המתקיימים במגרש ספורט;

(2)   בעל ההיתר נקט אמצעים חלופיים להבטחת שלום הציבור ובטיחותו במגרש הספורט, לרבות אמצעי הפרדה או סימון, כפי שדרשו מפקד משטרה ויועץ בטיחות מיתקני ספורט.

תחולת תקנות עבודה מצומצמת

  1.   על פירוק גדר הפרדה לפי הפטור שבתקנה 2, על התקנתה מחדש ועל התקנת אמצעי הפרדה או סימון אחרים בהתאם לענין, יחולו הוראות תקנות התכנון והבניה (היתר

לעבודה מצומצמת), התשכ"ט-1968, כאילו היו עבודה מצומצמת כמשמעותה בהן ובלבד שבעל ההיתר צירף לבקשה להיתר לעבודה מצומצמת עותק הדרישה והתנאים של מפקד המשטרה ויועץ בטיחות מיתקני ספורט כאמור בתקנה 2.

תוקף (תיקונים: התשס"ד, התשס"ז)

  1.   תוקפן של תקנות אלה לשש שנים מיום פרסומן.

ח' בסיון התשס"ב (19 במאי 2002)

……….
שר הפנים

 

  1.   ק"ת 6175, התשס"ב (13.6.2002), עמ' 838.

תיקונים:   ק"ת 6323, התשס"ד (17.6.2004), עמ' 707;

ק"ת 6593, התשס"ז (12.6.2007), עמ' 954.