חוק החברות, התשנ"ט-1999

חלק ראשון: פרשנות הגדרות [תיקונים: התשס"ה, התשס"ז (מס' 2)]   בחוק זה – "איגרת חוב" – מסמך שהנפיקה חברה המעיד על קיומה של התחייבות כספית שחבה החברה, ומגדיר את תנאיה, למעט שטרי חוב או שטרי חליפין שנתנה חברה במהלך עסקיה; "איגרת חוב...

פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983

הגדרות ]2[ 1 . בפקודה זו -2 "איגרת חוב" – מסמך שהנפיקה חברה או אגודה שיתופית ובו היא מתחייבת לשלם כסף בתאריך קבוע או בהתקיים תנאי פלוני ומשעבדת לכך את נכסיה או מפעלה, כולם או מקצתם, ולרבות איגרת חוב סטוק; ]143)1( רישה, )א(, 144[ "משתתף",...

חוק הירושה, התשכ"ה-1965

פרק ראשון: הוראות כלליות הירושה   במות אדם עובר עזבונו ליורשיו. היורשים   היורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה; הירושה היא על פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה. כשירות לרשת:בני-אדם    (א)   כל מי שהיה בחיים במות המוריש כשר לרשת אותו. (ב)   מי שנולד תוך...

חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982

פרק א': הוראות יסוד מטרת החוק   חוק זה מטרתו להגן על לקוחות מפני תנאים מקפחים בחוזים אחידים. הגדרות   בחוק זה – "חוזה אחיד" – נוסח של חוזה שתנאיו, כולם או מקצתם, נקבעו מראש בידי צד אחד כדי שישמשו תנאים לחוזים רבים בינו לבין אנשים בלתי מסויימים...

חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א-1970

פרק א': הוראות כלליות הגדרות (א)  בחוק זה – "הפרה" – מעשה או מחדל שהם בניגוד לחוזה; "נפגע" – מי שזכאי לקיום החוזה שהופר; "אכיפה" – בין בצו לסילוק חיוב כספי או בצו-עשה אחר ובין בצו לא-תעשה, לרבות צו לתיקון תוצאות...

חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973

פרק א': כריתת החוזה כריתת חוזה – כיצד חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול לפי הוראות פרק זה. הצעה פנייתו של אדם לחברו היא בגדר הצעה, אם היא מעידה על גמירת דעתו של המציע להתקשר עם הניצע בחוזה והיא מסויימת כדי אפשרות לכרות את החוזה בקיבול ההצעה; הפנייה יכול שתהיה...

חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

חוק המקרקעין, התשכ"ט-19691 פרק א': פרשנות הגדרות (תיקון התשל"ד)   בחוק זה – "מקרקעין" – קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה; "מקרקעין מוסדרים" – מקרקעין שנרשמו...

תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות) (הוראת שעה), התשס"ב-2002

בתוקף סמכותי לפי סעיף 265 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה, אני מתקין תקנות אלה: הגדרות (תיקון התשס"ד)   בתקנות אלה – "יועץ בטיחות מיתקני ספורט" – מהנדס רישוי כמשמעו בחוק המהנדסים...

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965

פרק א': פרשנות   הגדרות [תיקונים: התשמ"א (מס' 7), התשמ"ח (מס' 2), התשנ"א (מס' 3), התשנ"ד, התשנ"ה (מס' 4), התשס"ב (מס' 3), התשס"ד (מס' 3), התשס"ה (מס' 3), התשס"ז (מס' 4), התשס"ח (מס' 2), (מס' 4), (מס' 6), (מס' 7),...

חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001

פרק א': פרשנות מטרות החוק והדרכים להשגתן    (א)   מטרותיו של חוק זה הן – (1)   להבטיח רמת שירות, איכות ואמינות נאותים, במחירים סבירים וללא הפליה, בתחום שירותי המים והביוב; (2)   להבטיח ייעוד של ההכנסות ממתן שירותי אספקת מים וביוב לצורך השקעות במערכות המים...

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (פטור ממס מכירה), התש"ס-2000

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 72יא ו-115(ג) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: הגדרות בתקנות אלה – "איחוד מקרקעין" – איחוד חלקות גובלות או חלקות רצופות, לשם...

חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980

הגדרות (תיקונים: התשמ"ד, התשנ"א, התש"ס)   בחוק זה – "רשות מקומית" – עיריה, מועצה מקומית, ועד מקומי או איגוד ערים; "תשלום חובה" – כל תשלום המגיע לרשות מקומית על פי דין, לרבות מכסות תשלום שהטיל איגוד ערים על הרשויות...

פקודת העיריות [נוסח חדש]

פרק ראשון: פרשנות הגדרות [תיקונים: התשכ"ה (מס' 3), התשמ"ד, התשס"ד (מס' 2), התשס"ה (מס' 3)]   בפקודה זו (להלן – הפקודה) – "מועצה" – מועצה של עיריה שנתכוננה לפי הוראות הפקודה; "חבר מועצה" – חבר מועצה שנבחר...