image_pdfimage_print

במסגרת מאמר זה נעסוק בשאלה המטרידה רבות בעלי נכסים ובמיוחד בעלי נכסים מסחריים ו/או תעשייתיים – האם הרשות המקומית יכולה לחייב בארנונה באופן רטרואקטיבי.

בית המשפט העליון קבע בשורה של פסקי דין ("הלכת מכבי", הלכת "אורט", הלכת "חברת החשמל" ועוד) כי חיוב רטרואקטיבי הינו פסול וכי המקרים שבהם בית המשפט יתיר חיוב כזה הינם מקרים שבהם בעל הנכס אשם בכך שהרשות לא גבתה ארנונה לאורך השנים.

מקרה כזה הינו מקרה שבו בעל הנכס בנה בנכס בניה ללא היתר ו/או מקרה שבו לא דווח לעירייה על הנכס ולכן לא שולמה בעדו ארנונה ו/או מקרה שבו נעשה בנכס שימוש שונה מייעודו, למשל משרד בתוך דירת מגורים.

משרדנו ייצג ומייצג בעלי נכסים במקרים של חיוב רטרואקטיבי. כך ייצג משרדנו את חברת "ישפאר" במקרה שבו היא נדרשה לשלם לעיריית הרצליה ארנונה באופן רטרואקטיבי עבור שטחי חניה ושטחי קרקע משותפים.

במסגרת עתירה שהגשנו לבית המשפט, בה תקפנו את החיוב הרטרואקטיבי, קיבל בית המשפט את טענתנו כי מדובר בחיוב רטרואקטיבי פסול ולפיכך הורה על ביטול החיוב ואף חייב את העירייה בהוצאות.

העירייה ערערה על פסק הדין של בית המשפט המחוזי לבית המשפט העליון. במסגרת דיון בבית המשפט העליון, בו נשמעו טענות העירייה וטענותינו, הבהיר בית המשפט העליון לעירייה כי אכן מדובר בחיוב רטרואקטיבי פסול ומשכך יש לבטלו וכפועל יוצא מכך יש לדחות את ערעור העירייה. העירייה קיבלה את "המלצת" בית המשפט העליון ומחקה את הערעור בכדי להימנע מהוצאות.

לקישור לפסק הדין של בית המשפט המחוזי

 

ישפאר-פסק-דין-בעתירה-מנהלית

לקישור לפסק הדין של בית המשפט העליון

 

ישפאר-פסק-דין-בעליון-1

 

משרדנו, העוסק בתחום המוניציפאלי שנים רבות ייצג את חברת ישפאר במסגרת העתירה והערעור לבית המשפט העליון.

כמו כן מייצג משרדנו חברות לרבות חברות בניה, יזמות, אחזקות, הנדסה וכן בעלי נכסים בנושא המיסוי המוניציפאלי לרבות ארנונה והאגרות והיטלי פיתוח ונשמח לעמוד לרשותכם.